Tuyên bố sứ mệnh

Tầm nhìn & sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp toàn diện để phát triển ngành Nông nghiệp Việt Nam theo hướng công nghệ cao, bền vững.

Giá trị cốt lõi

Tôn trọng (T): Tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng đối tác, tôn trọng tài nguyên mội trường và cam kết phát triển bền vững.

Sáng tạo (S): Luôn chủ động tìm kiếm, tạo ra các sáng kiến, ý tưởng mới, giải pháp mới và cam kết hoàn thành.

Chính trực (C): Suy nghĩ hành động phải nhất quán. Trung thực với bản thân và cộng đồng.

 

Designed by TASCOM