STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 18/04/2017 12:00 TSC: Báo cáo thường niên năm 2016
2 30/03/2016 12:00 Báo cáo thường niên năm 2015
3 06/03/2015 11:36 Báo cáo thường niên năm 2014
4 21/11/2014 09:27 Báo cáo thường niên 2013
5 21/11/2014 09:24 Báo cáo thường niên 2012
6 21/11/2014 09:12 Báo cáo thường niên năm 2011
7 21/11/2014 09:06 Báo cáo thường niên năm 2010
8 21/11/2014 09:04 Báo cáo thường niên năm 2009
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 28/04/2017 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I 2017
2 28/04/2017 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2017
3 28/04/2017 12:00 TSC: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý I năm 2017 so với cùng kỳ năm trước
4 28/04/2017 12:00 TSC: Giải trình biến động lợi nhuận BCTC riêng Quý I năm 2017 so với cùng kỳ năm trước
5 29/03/2017 12:00 TSC: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Hợp nhất
6 29/03/2017 12:00 TSC: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 - Công ty mẹ
7 25/01/2017 12:00 TSC: Báo cao tài chính riêng quý IV 2016
8 25/01/2017 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV 2016
9 20/10/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2016
10 20/10/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2016
11 15/08/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2016
12 15/08/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2016
13 20/07/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2016
14 20/07/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2016
15 20/04/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2016
16 20/04/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng quý I năm 2016
17 12/03/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán
18 12/03/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán
19 15/02/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015
20 15/02/2016 12:00 TSC: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2015
21 11/11/2015 12:00 TSC: Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015
22 11/11/2015 12:00 TSC: Báo cáo tài chính quý 3 hợp nhất năm 2015
23 14/08/2015 12:00 Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2015
24 14/08/2015 12:00 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2015
25 13/08/2015 12:00 Báo cáo tài chính Quý 2 chưa kiểm toán
26 13/08/2015 12:00 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 chưa kiểm toán
27 12/05/2015 12:00 Báo cáo tài chính Quý I/2015 chưa kiểm toán
28 12/05/2015 12:00 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I/2015 chưa kiểm toán
29 30/01/2015 11:55 Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán
30 29/01/2015 05:05 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV 2014 chưa kiểm toán
31 26/01/2015 10:37 Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán
32 20/01/2015 10:26 Báo cáo tài chính Quý IV 2014 chưa kiểm toán
33 21/11/2014 02:47 Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014
34 21/11/2014 02:46 Báo cáo tài chính quý 3 của TSC năm 2014
35 21/11/2014 02:45 Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét 2014
36 21/11/2014 02:44 Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2014
37 21/11/2014 02:44 Báo cáo tài chính hợp nhất của TSC quý II năm 2014 (chưa kiểm toán)
38 21/11/2014 02:43 Báo cáo tài chính của TSC quý II năm 2014 (chưa kiểm toán)
39 21/11/2014 02:42 Báo cáo tài chính hợp nhất của TSC quý I năm 2014 (Chưa kiểm toán)
40 21/11/2014 02:41 Báo cáo tài chính của TSC quý I năm 2014 (Chưa kiểm toán)
41 21/11/2014 02:40 Báo cáo tài chính của TSC năm 2013 (đã kiểm toán)
42 21/11/2014 02:39 Báo cáo tài chính hợp nhất của TSC năm 2013 (đã kiểm toán)
43 21/11/2014 02:38 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q4/2013 (chưa kiểm toán)
44 21/11/2014 02:09 Báo cáo tài chính của TSC Q4/2013 (chưa kiểm toán)
45 21/11/2014 02:08 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q3/2013 (chưa kiểm toán)
46 21/11/2014 02:06 Báo cáo tài chính của TSC Q3/2013 (chưa kiểm toán)
47 21/11/2014 11:19 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q2/2013 (đã kiểm toán)
48 21/11/2014 11:17 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q2/2013 (chưa kiểm toán)
49 21/11/2014 11:16 Báo cáo tài chính của TSC Q2/2013 (đã kiểm toán)
50 21/11/2014 11:06 Báo cáo tài chính của TSC Q2/2013 (chưa kiểm toán)
51 21/11/2014 11:05 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q1/2013 chưa kiểm toán
52 21/11/2014 11:04 Báo cáo tài chính của TSC Quý 1/2013 (chưa kiểm toán)
53 21/11/2014 11:03 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q4/2012 đã kiểm toán
54 21/11/2014 11:02 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Q4/2012 chưa kiểm toán
55 21/11/2014 11:01 Báo cáo tài chính của TSC Quý 4/2012 (đã kiểm toán)
56 21/11/2014 11:01 Báo cáo tài chính của TSC Quý 4/2012 (chưa kiểm toán)
57 21/11/2014 10:56 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 3/2012 (chưa kiểm toán)
58 21/11/2014 10:54 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán Q3/2012
59 21/11/2014 10:53 Báo cáo tài chính của TSC Quý 3/2012
60 21/11/2014 10:51 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán Q2/2012
61 21/11/2014 10:50 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán Q2/2012
62 21/11/2014 10:49 Báo cáo tài chính của TSC Quý 2/2012
63 21/11/2014 10:49 Báo cáo tài chính Hợp Nhất Quý 1/2012
64 21/11/2014 10:48 Báo cáo tài chính của TSC Quý 1/2012
65 21/11/2014 10:47 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2011
66 21/11/2014 10:45 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán năm 2011
67 21/11/2014 10:45 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán Quý 3/2011
68 21/11/2014 10:44 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán Quý 3/2011
69 21/11/2014 10:43 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán Quý 2/2011
70 21/11/2014 10:42 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán Quý 2/2011
71 21/11/2014 10:41 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán Quý 1/2011
72 21/11/2014 10:40 Báo cáo tài chính của TSC đã được kiểm toán Quý 1/2011
73 21/11/2014 10:39 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2010
74 21/11/2014 10:38 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2009
75 21/11/2014 10:35 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2008
76 21/11/2014 10:34 Báo cáo tài chính Hợp Nhất đã được kiểm toán năm 2007
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 30/12/2016 12:00 TSC: Thông báo về địa chỉ giao dịch của công ty
2 13/12/2016 12:00 TSC: Bổ nhiệm Người được ủy quyền CBTT mới
3 12/12/2016 12:00 TSC: Thông báo thay đổi người thực hiện công bố thông tin
4 07/12/2016 12:00 TSC: Nghị Quyết số 26 Về việc thoái vốn tại 2 công ty con
5 30/09/2016 12:00 TSC: Quyết định kiểm tra thuế năm 2012 đến 2015
6 16/09/2016 12:00 TSC: Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
7 15/07/2016 12:00 TSC: Nghị quyết 24 HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán
8 16/06/2016 12:00 TSC: Nghị quyết 20 V/v bán cổ phần Công ty CP Hạt Giống TSC
9 30/03/2016 12:00 TSC: Công bố thông tin về giá cổ phiếu TSC
10 01/03/2016 12:00 TSC: Nghị quyết 06 Về việc loại bỏ nội dung tăng vốn điều lệ từ 1.476 tỷ lên 2.067 tỷ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
11 15/02/2016 12:00 TSC: Bảng giải trình biến động lợi nhuận BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2015
12 15/02/2016 12:00 TSC: Bảng giải trình biến động lợi nhuận BCTC hợp nhất quý 4 năm 2015
13 29/01/2016 12:00 TSC: Nghị quyết 04 về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2014
14 26/01/2016 12:00 TSC: Nghị quyết 02 về việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Nông Dược TSC
15 13/01/2016 12:00 TSC: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn F.I.T
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 22/12/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 125 V/v góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây
2 02/12/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 122 V/v miễn nhiệm thành viên HĐQT
3 11/11/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 120 V/v mua thêm cổ phần Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín
4 11/11/2015 12:00 TSC: Bảng giải trình biến động lợi nhuận BCTC công ty mẹ quý 3 năm 2015
5 03/11/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 118 V/v mua thêm cổ phần Công ty CP Nông dược TSC
6 09/10/2015 12:00 TSC: Thông báo thay đổi GCNĐKKD lần thứ 12
7 08/10/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 113 V/v góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer
8 07/10/2015 12:00 TSC: NQ 111 V/v thay đổi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
9 26/09/2015 12:00 TSC: 2.10.2015, giao dịch 73.824.042 cp niêm yết bổ sung
10 23/09/2015 12:00 Quyết định của SGDHCM về việc thay đổi niêm yết
11 21/09/2015 12:00 TSC: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
12 21/09/2015 12:00 TSC: CV 202 thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
13 17/09/2015 12:00 TSC: Nghị quyết 96 V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới
14 15/09/2015 12:00 TSC: NQ 94 V/v góp vốn mua cổ phần của Cty CP TMSX&DV Sao Nam
15 12/09/2015 12:00 TSC: NQ 87 V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015
16 12/09/2015 12:00 TSC: NQ 85 V/v góp vốn mua cổ phần của Cty CP TMSX&DV Sao Nam
17 11/09/2015 12:00 TSC: NQ 83 V/v thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT
18 10/09/2015 12:00 TSC: NQ 72 V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015
19 10/09/2015 12:00 TSC: BC 198 V/v thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán CK ra công chúng
20 09/09/2015 12:00 TSC: NQ 74 V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới
21 04/09/2015 12:00 TSC: BCKQ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
22 04/09/2015 12:00 TSC: NQ 70 và CV 71 V/v thay đổi chức danh Chủ Tịch HĐQT
23 01/09/2015 12:00 TSC: NQ 66 V/v góp vốn mua cổ phần của Cty CP Hạt Giống TSC
24 31/08/2015 12:00 TSC: NQ 64 V/v góp vốn mua cổ phần Cty CP Hạt Giống TSC
25 28/08/2015 12:00 TSC: NQ 58 về việc xử lý cổ phần chào bán không hết
26 14/08/2015 12:00 Bảng giải trình biến động lợi nhuận BCTC Quý 2 năm 2015
27 14/08/2015 12:00 Bảng giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận Quý 2 năm 2015
28 14/08/2015 12:00 Bảng giải trình KQKD hợp nhất quý 2 năm 2015
29 14/08/2015 12:00 Bảng giải trình biến động lợi nhuận BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2015
30 30/07/2015 12:00 Nghị quyết số 56 về việc cử Ông Phan Minh Sáng làm người đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Giống cây trồng Nông Tín
31 29/07/2015 12:00 Biên bản họp Ban Kiểm Soát
32 04/07/2015 12:00 Nghị quyết số 49 thay thế nghị quyết số 45
33 01/07/2015 12:00 Nghi quyet số 53
34 30/06/2015 12:00 Nghị quyết số 51
35 29/06/2015 12:00 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (GCNCB CP số 40/GCN-UBCK)
36 27/06/2015 12:00 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
37 12/06/2015 12:00 TSC thông báo thay đổi GCNĐKKD lần thứ 11
38 05/06/2015 12:00 Công văn số 204/QĐ-SGDHCM về việc thay đổi niêm yết
39 04/06/2015 12:00 Công văn số 116/CV.CPVTKTNN về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
40 01/06/2015 12:00 Nghị quyết số 45 V/v chào bán cổ phiếu đợt 3
41 28/05/2015 12:00 TSC Thông báo GCNĐKDN thay đổi lần thứ 10
42 27/05/2015 12:00 TSC CV:100 BCKQ chào bán CP ra công chúng
43 27/05/2015 12:00 TSC BC:113 BCKQ chào bán CP riêng lẻ
44 21/05/2015 12:00 Thông báo của Sở GDCK TP HCM về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết
45 15/05/2015 12:00 TSC giải trình doanh thu và lợi nhuận Q1 2015
46 15/05/2015 12:00 TSC giải trình lợi nhuận Q1 2015
47 15/05/2015 12:00 TSC giải trình KQKD hợp nhất Q1 2015
48 15/05/2015 12:00 TSC giải trình lợi nhuận hợp nhất Q1 2015
49 14/05/2015 12:00 Công văn số 80 V/v thay đổi SLCP biểu quyết
50 05/05/2015 12:00 Nghị quyết số 37
51 27/04/2015 12:00 Công văn số 2037/ UBCK-PLQH về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TSC
52 22/04/2015 12:00 Nghị quyết 31
53 14/04/2015 12:00 Báo cáo thay đổi vốn điều lệ công ty
54 11/04/2015 12:00 BC KQ phát hành cổ phiếu trả cổ tức
55 11/04/2015 12:00 BC KQ phát hành CP theo chương trình lựa chọn NLĐ trong công ty
56 11/04/2015 12:00 BC KQ phát hành CP tăng vốn
57 03/04/2015 12:00 Nghị quyết số 22
58 30/03/2015 12:00 Nghị quyết số 20
59 27/03/2015 12:00 Nghị quyết số 16
60 27/03/2015 12:00 Nghị quyết số 18
61 16/03/2015 12:00 Quyết định của SGDCK TPHCM về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo
62 12/03/2015 12:00 Thông báo của Sở GDCK TP HCM về ngày đăng ký cuối cùng
63 11/03/2015 12:00 Bảng giải trình biến động doanh thu, lợi nhuận Quí IV năm 2015
64 09/03/2015 01:36 Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
65 04/03/2015 11:58 Chấp thuận của UBCK về CB cổ phiếu ra công chúng
66 10/02/2015 12:00 Quyết định số 07/QĐ-HĐQT v/v Thành lập chi nhánh tại TP Hà Nội
67 10/02/2015 12:00 Quyết định số 08/2015/QĐ V/v Bổ nhiệm trưởng phòng KD thuốc BVTV TP Hà Nội
68 10/02/2015 12:00 Quyết định 09/QĐ-BN V/v Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh TSC tại TP Hà Nội
69 23/01/2015 03:43 Nghị quyết số 06
70 21/01/2015 04:19 Báo cáo KQGD của ông Bùi Xuân Trung
71 20/01/2015 03:17 Nghị quyết số 04
72 20/01/2015 03:08 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền ĐHĐCĐ thường niên 2015
73 12/01/2015 01:13 Nghị quyết số 02 năm 2015 Về việc chuyển nhượng CP TSC
74 09/01/2015 03:32 Thông báo bán CP của Ông Bùi Xuân Trung TVHĐQT
75 05/01/2015 04:34 Nghị quyết số 58
76 05/01/2015 04:33 Nghị quyết số 57
77 05/01/2015 04:32 Nghị quyết số 56
78 05/01/2015 04:29 Nghị quyết số 55
79 05/01/2015 04:17 Nghị quyết số 54
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 03/12/2014 11:11 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 9
2 21/11/2014 04:44 Cuộc đối thoại minh bạch của TSC, FIT
3 21/11/2014 04:42 WFC khánh thành kho lạnh mới
4 21/11/2014 04:40 F.I.T tổ chức nhà đầu tư tham quan TSC
5 21/11/2014 04:38 Bảng giải trình doanh thu và lợi nhuận QIII 2014
6 21/11/2014 04:37 Bảng giải trình lợi nhuận QIII 2014
7 21/11/2014 04:37 Bảng giải trình KQKD hợp nhất 9 tháng đầu năm 2014
8 21/11/2014 04:36 Bảng giải trình lợi nhuận hợp nhất QIII 2014
9 21/11/2014 04:36 TSC dự kiến năm 2015 lãi trên 150 tỷ
10 21/11/2014 04:35 WFC Hội chợ tại Paris
11 21/11/2014 04:33 Thông báo kết quả bán CP của nguyên Phó CT HĐQT Phạm Văn Tuấn
12 21/11/2014 04:32 Nghi quyết số 45 V/v chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Phó CTHĐQT
13 21/11/2014 04:31 Giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 8
14 21/11/2014 04:31 TSC đã thay da đổi thịt
15 21/11/2014 04:30 Nghi quyết số 47 V/v tăng vốn điều lệ Công ty
16 21/11/2014 04:29 Báo cáo KQGD của Bà Trần Thị Tiến
17 21/11/2014 04:29 Nông dược TSC ra mắt lãnh đạo mới tại HNKH 2014
18 21/11/2014 04:28 Nghi quyết số 43 V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014
19 21/11/2014 04:28 Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan
20 21/11/2014 04:27 Kết quả giao dịch của Ông Nguyễn Văn Ba
21 21/11/2014 04:27 Kết quả giao dịch của Bà Trần Thị Tiến
22 21/11/2014 04:26 Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn
23 21/11/2014 04:25 Thông báo giao dịch bán CP của Phó CT HĐQT Phạm Văn Tuấn
24 21/11/2014 04:24 Ban lãnh đạo WestFood gặp gỡ đối tác châu Âu
25 21/11/2014 04:23 Nghi quyết số 40 V/v góp vốn bổ sung vào CTY ND TSC & TL CTY hạt giống TSC
26 21/11/2014 04:22 Nghi quyết số 37 Đ/C chỉ tiêu KD 2014 & thông qua CLPT 2014-2019
27 21/11/2014 04:22 Nghi quyết số 35 V/v góp vốn vào Công ty CP Nông dược TSC
28 21/11/2014 04:21 Thông báo bán 1.700.010 CP TSC của Ông Nguyễn Ngọc Bích
29 21/11/2014 04:20 Thông báo bán 175.000 CP TSC của Ông Nguyễn Văn Ba
30 21/11/2014 04:20 Thông báo bán 19.500 CP TSC của Bà Trần Thị Tiến
31 21/11/2014 04:19 Nghị quyết số 32 V/v Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Đỗ Văn Thành
32 21/11/2014 04:18 Bảng giải trình V/v chậm CBTT BCTC CTY mẹ SXBN 2014
33 21/11/2014 04:17 Nghị quyết số 31 V/v chuyển nhượng cổ phiếu
34 21/11/2014 04:17 Công bố thông tin thay đổi SLCP TSC có quyền biểu quyết
35 21/11/2014 04:16 BGT BĐ lợi nhuận BCTC hợp nhất QII 2014
36 21/11/2014 04:16 BGT BĐ lợi nhuận BCTC QII 2014
37 21/11/2014 04:15 BGT BĐ doanh thu lợi nhuận QII 2014
38 21/11/2014 04:14 BGT KQKD hợp nhất QII 2014
39 21/11/2014 04:14 Báo cáo kết quả đợt chào bán riêng lẻ CP TSC
40 21/11/2014 04:13 Báo cáo thay đổi vốn điều lệ Công ty
41 21/11/2014 04:12 Báo cáo kết quả GDCP của người có liên quan
42 21/11/2014 04:11 Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2014
43 21/11/2014 04:11 UBCK công bố hồ sơ đăng ký chào bán CP riêng lẻ TSC
44 21/11/2014 04:10 Giấy chứng nhận ĐKKD lần 7
45 21/11/2014 04:10 TSC chọn Cty Kiểm toán VACO
46 21/11/2014 04:09 TSC thay đổi SL CP có quyền biểu quyết đang lưu hành
47 21/11/2014 04:08 Kết quả bán CP của Ông Lý Thanh Tùng TVHĐQT
48 21/11/2014 04:07 Báo cáo kết quả bán cổ phiếu quỹ
49 21/11/2014 04:06 Ông Lý Thanh Tùng Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ đăng ký bán CP TSC
50 21/11/2014 04:05 Thông báo thay đổi phương án giao dịch CP Quỹ
51 21/11/2014 04:04 Nghị quyết số 18 HĐQ TSC 2014
52 21/11/2014 04:04 Nghị quyết số 16 HĐQ TSC 2014
53 21/11/2014 04:03 Thông báo Bán cổ phiếu quỹ TSC
54 21/11/2014 04:02 Nghị quyết HDQT TSC số 12 năm 2014
55 21/11/2014 04:02 Nghị quyết HDQT TSC số 13 năm 2014
56 21/11/2014 04:01 Lý lịch tóm tắt HDQT năm 2014
57 21/11/2014 04:00 Thông báo kết quả giao dịch của bà Phan Thị Mỹ Lệ
58 21/11/2014 03:59 Bà Phan Thị Mỹ Lệ (Vợ ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc) đăng ký bán 52.000 cp TSC
59 21/11/2014 03:59 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013
60 19/09/2014 12:00 Quyết định 45/QĐ-HĐQT
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 12/03/2016 12:00 Nghị quyết số 08 và biên bản họp số 07 ĐHĐCĐ thường niên 2016
2 08/03/2016 12:00 Tờ trình nới room 100% cho nhà đầu tư nước ngoài
3 07/03/2016 12:00 Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2015 và phương hướng kế hoạch 2016
4 04/03/2016 12:00 Giấy dự họp hoặc uỷ quyền
5 02/03/2016 12:00 Chương trình họp ĐHCĐ
6 02/03/2016 12:00 Thông báo mời họp ĐHCĐ
7 02/03/2016 12:00 Phiếu biểu quyết
8 02/03/2016 12:00 Thẻ biểu quyết
9 02/03/2016 12:00 Phiếu bầu cử BKS
10 02/03/2016 12:00 Phiếu bầu cử HĐQT
11 02/03/2016 12:00 Quy chế ĐHCĐ 2016
12 02/03/2016 12:00 Quy chế bầu cử HĐQT - BKS
13 02/03/2016 12:00 Báo cáo HĐQT
14 02/03/2016 12:00 Báo cáo BKS
15 02/03/2016 12:00 Tờ trình thông qua BCTC đã Kiểm toán 2015
16 02/03/2016 12:00 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán
17 02/03/2016 12:00 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận
18 02/03/2016 12:00 Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS
19 02/03/2016 12:00 Tờ trình thay đổi điều lệ
20 02/03/2016 12:00 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT
21 02/03/2016 12:00 Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung BKS
22 02/03/2016 12:00 Tờ trình Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm TGĐ
23 02/03/2016 12:00 Tờ trình ủy quyền mua bán 35% GTTS
24 02/03/2016 12:00 Sơ yếu lý lịch ông Phí Xuân Trường
25 02/03/2016 12:00 Thư đề cử thành viên HDQT
26 02/03/2016 12:00 Thư đề cử thành viên BKS
27 02/03/2016 12:00 Sơ yếu lý lịch ứng cử thành viên HDQT
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 14/03/2015 12:00 Nghị quyết số 15 và biên bản họp số 14 ĐHĐCĐ thường niên 2015
2 04/03/2015 02:32 Tờ trình phương án thù lao HĐQT, BKS 2015
3 04/03/2015 12:00 Tờ trình về thay đổi điều lệ công ty
4 02/03/2015 10:05 Báo cáo tổng kết kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015 của BGĐ
5 27/02/2015 05:00 Quy chế ĐHĐCĐ thường niên 2015
6 27/02/2015 04:59 Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015
7 27/02/2015 04:58 Báo cáo của BKS 2015
8 27/02/2015 04:57 Quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thường niên 2015
9 27/02/2015 04:57 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
10 27/02/2015 04:56 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2015
11 27/02/2015 04:53 Tờ trình UQ HĐQT quyết DMĐT lớn hơn 35%
12 27/02/2015 04:51 Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán 2014
13 27/02/2015 04:50 Phiếu biểu quyết 2015
14 27/02/2015 04:49 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
15 27/02/2015 04:48 Đơn từ nhiệm thành viên BKS
16 27/02/2015 04:47 Mẫu SYLL ứng cử HĐQT & BKS
17 27/02/2015 04:45 Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán 2015
18 27/02/2015 04:44 Tờ trình về thay đổi điều lệ công ty
19 27/02/2015 04:44 Tờ trình quy chế bầu cử BKS nhiệm kỳ 2014-2019
20 27/02/2015 04:42 Tờ trình phương án phân bổ lợi nhuận 2014
21 27/02/2015 04:40 Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS 2015
22 25/02/2015 04:37 Mẫu đơn ứng cử thành viên BKS
23 25/02/2015 04:36 Mẫu đơn đề cử BKS TSC nhiệm kỳ 2014-2019
24 25/02/2015 04:34 Giấy UQ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2015
STT Ngày đăng Tên báo cáo Download
1 21/11/2014 03:45 Nghi quyết số 49 và biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2
2 21/11/2014 03:40 Tờ trình 150 phương án phát hành CP tăng vốn điều lệ
3 21/11/2014 03:39 Tờ trình 149 thay đổi phương án trả cổ tức năm 2011
4 21/11/2014 03:38 Tờ trình 148 xin thay đổi ngành nghề kinh doanh và điều lệ
5 21/11/2014 03:37 Thông báo mời họp
6 21/11/2014 03:37 Thẻ biểu quyết
7 21/11/2014 03:36 Giấy ủy quyền
8 21/11/2014 03:35 Chương trình đại hội
9 21/11/2014 03:35 Tờ trình 155 thay đổi số thành viên HĐQT
10 21/11/2014 03:33 Tờ trình 154 miễn nhiệm thành viên HĐQT
11 21/11/2014 03:32 Phiếu biểu quyết
12 21/11/2014 03:32 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
13 21/11/2014 03:31 Quy chế ĐHĐCĐ bất thường lần 2
14 21/11/2014 03:30 Nghị quyết & BB Họp ĐHĐCĐ bất thường 2014
15 21/11/2014 03:29 Thông báo họp ĐHĐCĐ bất thường 2014
16 21/11/2014 03:28 Tờ trình 73 phát hành riêng lẻ 2014
17 21/11/2014 03:27 Tờ trình 74 chấp thuận FIT sỡ hữu tối thiểu 75%
18 21/11/2014 03:26 Quy chế TC ĐHĐCĐ bất thường 2014
19 21/11/2014 03:25 Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2014
20 21/11/2014 03:25 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014
21 21/11/2014 03:24 Thẻ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014
22 21/11/2014 03:23 Phiếu biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường 2014
23 21/11/2014 03:21 Tờ trình 80 Miễn nhiệm TV HĐQT
24 21/11/2014 03:20 Tờ trình 81 bổ sung TV HĐQT
25 21/11/2014 03:20 Tờ trình 82 thay đổi ngành nghề KD&sửa đổi điều lệ
26 21/11/2014 03:19 Sơ yếu lý lịch bổ sung TV HĐQT
27 21/11/2014 03:18 Quy chế bầu BS TVHĐQT 2014-2019
28 21/11/2014 03:17 Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ bất thường 2014
29 21/11/2014 03:17 Giấy ủy quyền ĐHĐCĐ bất thường 2014
30 21/11/2014 03:15 Biên bản họp ĐHCĐ năm 2014
31 21/11/2014 03:14 Nghị quyết ĐHCĐ năm 2014
32 21/11/2014 03:13 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông 2014
33 21/11/2014 03:12 Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông 2014
34 21/11/2014 03:12 Giấy ủy quyền cá nhân 2014
35 21/11/2014 03:11 Chương trình Đại hội cổ đông 2014
36 21/11/2014 03:10 Báo cáo Ban Kiểm soát 2013
37 21/11/2014 03:09 Báo cáo tổng kết HĐKD 2013 và Phương hướng kế hoạch 2014
38 21/11/2014 03:08 Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị 2013
39 21/11/2014 03:07 Thẻ biểu quyết DHCD 2014
Designed by TASCOM